KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİM İŞLEYECEKTİR?

İdeal Karton kutu ve ofset Ambalaj San Tic Ltd Şti  olarak ‘Veri Sorumlusu ‘’ sıfatıyla 6698 sayılı KVKK Kapsamında, ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler başta olmak üzere şirketimiz ile ilişkisi bulunan tüm kişilerin (veri sahiplerinin) kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

Kişisel verilerin, hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekli olduğu durumlarda paylaşılması sırasında, kişisel verilerinizin gizli tutulması ve güvenliğinin sağlanması hususlarında siz veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmekte , azami gayret ve hassasiyeti göstermekteyiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kimlik bilgileri: Ad soyadı, TCKN, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no,

İletişim bilgileri :   Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no

Müşteri İşlem Bilgisi      : Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

Pazarlama                          :Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

İşlem güvenliği                 :IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği  :Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA VE HUKUKİ SEBEPLERLE  İŞLENECEKTİR?

Yukarıda yer verilen ve  İdeal Karton kutu ve Ofset Amabalaj San Tic Ltd şti  tarafından işlenen kişisel verileriniz özetle;

 Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Vergi Mevzuatı başta olmak üzere, hukuki uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiÜrün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Amaçları ile KVKK 5/2

( a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngürülmesi,

  1. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
    ç) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
    d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
    e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
    f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile özel nitelikli kişisel veriler halinde ise vereceğiniz açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANACAKTIR?

 

İdeal Kartın Kutu ve Ofset Ambalaj San.Tic Ltd   şirket çalışanları başta olmak üzere, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler, ticari ilişki içerisinde olduğu müşteriler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verilerini; belediyelerden,  İŞKUR, Kariyernet web sitesinden, yenibiriş.com web sitesinden, Kişilerin bizzat kendilerinden sözlü veya yazılı olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde toplamakta ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILMAKTADIR ?

 

İdeal Karton Kutu ve Ofset Ambalaj San.Tic Ltd Şirketimiz  6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır İdeal Karton Kutu ve Ofset Ambalaj San  Tic. Ltd şirketimiz yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENME SÜRECİNDE BAŞVURU HAKKINIZ

İdeal Karton Kutu ve Ofset Ambalaj San.Tic Ltd Şti ’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre,

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,

6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, şirkete ait  www.idealofset.com web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak  İdeal Karton Kutu ve Ofset Ambalaj San.Tic Ltd tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

İdeal Karton Kutu ve Ofset Ambalaj San.Tic Ltd sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

Veri sorumlusu

Hayriye KANBAY

Adres: Selahattin Eyyübi mh Uğur  Mumcu cad no:33 kat-2 Esenyurt/İSTANBUL

Mail: hayriye@idealofset.com

Tel: 212 879 20 23-24
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ